Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Atelier Hobbijou: Brenda van Keeken h.o.d.n. Atelier Hobbijou workshopatelier, gevestigd aan de Henricuskade 101a, 2497 NB den Haag en kantoorhoudende aan de Veenpluis 4, 2498 AK te Den Haag;
Diensten: de prestaties waartoe Atelier Hobbijou zich verbonden heeft, zoals goederen en/of adviezen, die zijn dan wel worden geleverd of ter beschikking gesteld door Atelier Hobbijou aan cliënt, dan wel beoogd zijn om te worden geleverd of ter beschikking gesteld door Atelier Hobbijou aan cliënt, onder meer krachtens overeenkomst van koop en of opdracht, alsmede de werkzaamheden die Atelier Hobbijou voor cliënt verricht en of zal verrichten, dan wel beoogd wordt te verrichten;
cliënt: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die mondeling, schriftelijk, via de website van Atelier Hobbijou of op andere wijze te kennen heeft gegeven gebruik te willen maken van de door Atelier Hobbijou aangeboden diensten, al dan niet in de vorm van een duurovereenkomst;
Website: de homepage(s) en/of bestand(en) met informatie in stand gehouden door dan wel voor Atelier Hobbijou op het internet, thans bekend onder de URLwww.hobbijou.nl.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten alsmede op de na aanbieding totstandgekomen overeenkomsten en/of rechtshandelingen van Atelier Hobbijou ter zake diensten aan of voor Cliënt.
2. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig als zij uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Afwijkingen gelden alsdan uitsluitend voor de overeenkomst waarbij die afwijking is overeengekomen.
3. Als de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere verklaring van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen partijen, tenzij uitdrukkelijk alsdan uitgesloten, en op alle buitencontractuele relaties tussen partijen. Als deze voorwaarden te zijner tijd worden aangepast, maar hun zakelijke inhoud over het geheel genomen niet wijzigt, dan zijn de nieuwe gewijzigde voorwaarden in plaats van de voorwaarden waarvan op dit moment sprake is van toepassing.
4. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- en/of andere voorwaarden van cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Als enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Atelier Hobbijou en cliënt in plaats daarvan bepalingen ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepalingen vaststellen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepaling in acht worden genomen. Partijen zullen voor zover gewenst overleggen over de precieze bewoordingen van deze nieuwe bepalingen.
6. cliënt geeft Atelier Hobbijou bij voorbaat toestemming de overeenkomst over te dragen aan een gelieerde maatschappij.
7. De bedingen in deze algemene voorwaarden aangaande verplichtingen en aansprakelijkheid van Atelier Hobbijou worden mede gemaakt voor derden, die door of voor Atelier Hobbijou in de relatie met cliënt worden ingezet. Deze derden kunnen ter afwering van hun aansprakelijkheid een direct beroep op deze voorwaarden doen tegenover cliënt. Artikel 7:404 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Beperkingen van aansprakelijkheid die gerelateerd zijn aan bedragen gelden voor de totale aansprakelijkheid van Atelier Hobbijou en van de door haar ingeschakelde derden tezamen, en cumuleren niet per aangesproken partij.

Artikel 3. Overeenkomst

1. Alle offertes, prijzen en aanbiedingen van Atelier Hobbijou zijn vrijblijvend, tenzij hierin schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Het voorgaande geldt eveneens voor het leveren van diensten via de website. Atelier Hobbijou is slechts aan de gemaakte offertes, prijzen en aanbiedingen gebonden als de aanvaarding door cliënt schriftelijk binnen de aangegeven termijn wordt bevestigd.
2. Een website van Atelier Hobbijou geldt als een openbaar aanbod tot het aangaan van een overeenkomst. Een ieder die een website van Atelier Hobbijou bezoekt en informatie die via die website beschikbaar is of kan worden tot zich neemt, gaat hierdoor een overeenkomst aan met Atelier Hobbijou en gaat akkoord met deze algemene voorwaarden. Dit geldt alleen niet, als een website van Atelier Hobbijou onverwijld na het benaderen daarvan wordt verlaten zonder de aldaar beschikbaar gestelde informatie tot zich te nemen.
3. Atelier Hobbijou heeft het recht de overeengekomen dienstverlening op één of meer (wezenlijke) punten te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden wordt verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Atelier Hobbijou aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. Als de oorzaak van de wijziging aan cliënt kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van cliënt. Als de oorzaak van de wijziging aan Atelier Hobbijou kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van Atelier Hobbijou. Of zulks het geval is, wordt bepaald aan de hand van artikel 10 ("Aansprakelijkheid"). Als het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
4. Als partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beë¯nvloedt. Atelier Hobbijou zal cliënt zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
5. Als de wijziging of aanvulling als bedoeld in lid 3 of 4 van dit artikel op de overeenkomst financië«le en/of kwalitatieve consequenties heeft zal Atelier Hobbijou cliënt hierover tevoren inlichten.
6. In afwijking van lid 5 van dit artikel zal Atelier Hobbijou geen meerkosten in rekening kunnen brengen als de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 4. Uitvoering van de dienstverlening

1. Atelier Hobbijou zal zich inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren. Dienstverlening door Atelier Hobbijou richt zich uitdrukkelijk alleen tot cliënt van Atelier Hobbijou en niet tot bij cliënt betrokken derden. Atelier Hobbijou staat evenwel niet in voor het bereiken van door cliënt beoogd resultaat. Als het gaat om informatie, waaronder uitdrukkelijk begrepen de website(s), staat Atelier Hobbijou niet in voor de inhoudelijke juistheid.
2. cliënt is gehouden alle door Atelier Hobbijou verlangde gegevens en informatie te verstrekken. Daarnaast is cliënt gehouden alle overige feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst te verstrekken aan Atelier Hobbijou. cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan Atelier Hobbijou verstrekte gegevens en informatie.
3. De enkele overschrijding van een overeengekomen tijd brengt Atelier Hobbijou niet in verzuim. Evenmin heeft cliënt alsdan recht op vergoeding van door hem geleden schade. Atelier Hobbijou is niet gebonden aan tijden die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Onder deze omstandigheden vallen in ieder geval: vertraagde dan wel niet-aanlevering door leveranciers van Atelier Hobbijou, extreme weersomstandigheden, uitval van (tele)communicatiemiddel(en), en stakingen van personeel van Atelier Hobbijou of haar (niet-)ondergeschikte hulppersonen.
4. Als cliënt constateert of redelijkerwijs kan constateren dat Atelier Hobbijou in de uitvoering van de dienstverlening is tekortgeschoten dient hij dit onverwijld, maar uiterlijk binnen 10 dagen aan Atelier Hobbijou schriftelijk gemotiveerd kenbaar maken. Atelier Hobbijou zal in voorkomende gevallen door cliënt een redelijke termijn worden gegund om, indien mogelijk, het gebrek te herstellen. De kosten hiervan zijn voor rekening van cliënt tenzij sprake is van aansprakelijkheid van Atelier Hobbijou zoals bedoeld hieronder in artikel 10 ("Aansprakelijkheid").
5. Het risico van verlies of beschadiging van de materialen die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op cliënt over bij aflevering, en wel op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van cliënt of van een door cliënt gebruikte hulppersoon zijn gebracht, dan wel op het moment dat Atelier Hobbijou aan cliënt heeft verklaard dat de materialen ter beschikking van cliënt worden gehouden.

Artikel 5. Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij binnen hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 6. Intellectuele eigendom

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 5 van deze voorwaarden behoudt Atelier Hobbijou zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Alle door Atelier Hobbijou verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software et cetera, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door cliënt en mogen door hem niet zonder voorafgaande toestemming van Atelier Hobbijou worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht
3. Atelier Hobbijou behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 7. Overmacht

1. Atelier Hobbijou is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting als zij daartoe geheel of gedeeltelijk verhinderd of bemoeilijkt is, al dan niet tijdelijk, door een omstandigheid die niet is te wijten aan verwijtbare schuld. Hieronder wordt mede verstaan een als in de vorige zin bedoelde niet-verwijtbare tekortkoming van toeleveranciers van Atelier Hobbijou en of derden die Atelier Hobbijou voor de uitvoering van de overeenkomst inschakelt.
2. Ingeval van overmacht aan de zijde van Atelier Hobbijou worden haar verplichtingen opgeschort. Wanneer deze situatie van overmacht van Atelier Hobbijou langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beë«indigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 8. Prijs

1. Alle prijzen zijn voor exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De prijs voor het verrichten van werkzaamheden ziet alleen op het honorarium voor de werkzaamheden en materiaalkosten; de kosten, die Atelier Hobbijou daarnaast maakt voor het uitvoeren van de overeenkomst, worden apart in rekening gebracht.
2. Atelier Hobbijou is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijzen en/of tarieven door een schriftelijke kennisgeving aan cliënt aan te passen voor diensten en/of materialen die, volgens de desbetreffende planning dan wel volgens de overeenkomst, zullen worden geleverd of ter beschikking worden gesteld.
3. Als cliënt niet akkoord wenst te gaan met een door Atelier Hobbijou kenbaar gemaakte aanpassing van prijzen en/of tarieven als bedoeld in lid 2 van dit artikel, dan is cliënt gerechtigd binnen zeven werkdagen na de in dat lid bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van Atelier Hobbijou genoemde datum waarop prijs- en/of tariefsaanpassing in werking zou treden.

Artikel 9. Betaling

1. Tenzij specifieke condities zijn overeengekomen zal cliënt binnen 14 dagen na factuurdatum het factuurbedrag betalen. Particulieren dienen direct na afloop van de verleende dienst contant te betalen. Bij groepen kan er een aanbetaling gevraagd worden.
2. In afwijking van hetgeen gesteld is in lid 1 van dit artikel, is Atelier Hobbijou gerechtigd, na verkregen (telefonische) toestemming van cliënt, aan cliënt gefactureerde bedragen middels een automatische incasso ten laste van de bankrekening van cliënt te laten uitvoeren. cliënt is gerechtigd binnen een termijn van één maand na afschrijving door automatische incasso van bedoelde bedragen deze overschrijving ongedaan te maken. Voorafgaand aan deze ongedaanmaking zal cliënt in overleg treden met Atelier Hobbijou.
3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van cliënt zullen de vorderingen van Atelier Hobbijou en de verplichtingen van cliënt jegens Atelier Hobbijou onmiddellijk opeisbaar zijn.
4. Als Atelier Hobbijou de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn heeft ontvangen, dan zal cliënt, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag rente verschuldigd zijn naar een percentage van 1,5% per maand of deel van een maand die aan het begin van de volgende maand bij de vordering wordt geteld om rente op te brengen. Als cliënt na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval cliënt naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en/of gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag, met een minimum van € 75,- te vermeerderen met BTW.
5. Door cliënt gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt cliënt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

1. Atelier Hobbijou is niet aansprakelijk voor schade die cliënt lijdt door tekortkomingen van Atelier Hobbijou en/of diens (niet-)ondergeschikte hulppersonen bij uitvoering van enige tussen partijen gesloten overeenkomst, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Atelier Hobbijou.
2. Atelier Hobbijou is evenwel niet aansprakelijk voor:
a) bij cliënt of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste en/of onvolledige gegevens en/of informatie door cliënt aan Atelier Hobbijou of anderszins het gevolg is van een handelen en/of nalaten van cliënt;
b) bij cliënt of derden ontstane schade die het gevolg is van handelen en/of nalaten van door Atelier Hobbijou ingeschakelde (niet-)ondergeschikte hulppersonen en of andere derden.
3. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Atelier Hobbijou en de door Atelier Hobbijou ingeschakelde derden voor door cliënt geleden schade en hun totale vergoedingsplicht beperkt tot maximaal het bedrag van de voor de betreffende overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW).
4. Aansprakelijkheid van Atelier Hobbijou voor indirecte schade, daaronder begrepen doch niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
5. cliënt is gehouden Atelier Hobbijou schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst tussen Atelier Hobbijou en de cliënt, behoudens voor zover deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove schuld van Atelier Hobbijou.
6. Als Atelier Hobbijou ter afwering van haar aansprakelijkheid voor een gedraging van een haar (niet-)ondergeschikte hulppersoon aan een overeenkomst een verweermiddel kan ontlenen, dan kan ook de (niet-)ondergeschikte hulppersoon als hij of zij op grond van deze gedraging door cliënt wordt aangesproken, dit verweermiddel inroepen, als ware hijzelf/zijzelf bij de overeenkomst partij.
7. Een grond, die aanleiding zou kunnen zijn tot een vordering tot schadevergoeding, dient uiterlijk binnen één maand nadat cliënt de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken bij Atelier Hobbijou schriftelijk te zijn ingediend bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.
8. De cliënt vrijwaart Atelier Hobbijou voor alle rechtsvorderingen van derden, alsmede schaden, boeten, kosten en renten, die verband houden met zaken, rechten, informatie, die de cliënt aan Atelier Hobbijou verschaft en of beschikbaar heeft gehouden.

Artikel 11. Annulering
1. Als een overeenkomst wordt geannuleerd zijn annuleringskosten verschuldigd:
a) bij annulering tot de 14e dag voor de dag dat de dienstverlening zal starten: 25% van de overeengekomen som;
b) bij annulering tot de 7e dag voor de dag dat de dienstverlening zal starten: 50% van de overeengekomen som;
c) bij annulering tot de 3e dag voor de dag dat de dienstverlening zal starten: 75% van de overeengekomen som;
d) bij annulering op of na de 3e dag voor de dag dat de dienstverlening zal starten: de volle overeengekomen som.
2. Als het aantal deelnemers minder is dan het opgegeven aantal vindt geen restitutie plaats, tenzij dit tot de 14e dag voor de dag dat de dienstverlening zal starten bekend wordt gemaakt. De verschuldigde annuleringskosten bedragen 25% van het verschil tussen de oorspronkelijk overeengekomen som en de nieuw overeengekomen som. Erbij uitgaande van een minimum aantal deelnemers van 6 personen.
3. Annuleringen worden alleen in behandeling genomen op werkdagen tijdens kantooruren. Annuleringen buiten deze kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

Artikel 12. Ontbinding

1. cliënt heeft slechts de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst als Atelier Hobbijou, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst en krachtens de overeenkomst aansprakelijk zou zijn. Als cliënt op het moment van de ontbinding als bedoeld in lid 1 van dit artikel reeds materialen ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, dan zullen deze materialen en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Atelier Hobbijou ten aanzien van die prestaties in verzuim is.
2. Als Atelier Hobbijou aansprakelijk is jegens cliënt en/of tot nakoming gehouden, is Atelier Hobbijou, voor zover nakoming nog mogelijk is, alleen gehouden tot nakoming, als dit naar haar redelijk oordeel van haar gevergd kan worden. Als Atelier Hobbijou tekortschiet en naar haar redelijk oordeel nakoming niet van haar gevergd kan worden, kan zij de overeenkomst ontbinden. Atelier Hobbijou zal wegens deze ontbinding nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
3. Atelier Hobbijou kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen als cliënt - al dan niet voorlopige - surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, als cliënt in staat van faillissement wordt verklaard of anderszins insolvent raakt of als de onderneming van cliënt wordt geliquideerd of beë«indigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Atelier Hobbijou zal wegens deze beë«indiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
4. Bedragen die Atelier Hobbijou heeft gefactureerd of zal factureren in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 13. Geschillen
1. De overeenkomsten tussen Atelier Hobbijou en cliënt worden beheerst door Nederlands recht.
2. De geschillen die tussen Atelier Hobbijou en cliënt mochten ontstaan naar aanleiding van een door Atelier Hobbijou met cliënt gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de uit hoofde des geschils bevoegde rechter te Rotterdam.